CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES, CONCURSOS Y BOLSAS

ADMINISTRACIÓN DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA


Oposiciones

Concursos

Adjudicación destinos

Bolsas

 

 

La toma de posesión de los aprobados de la OPE y los concursos están suponiendo el cese de numerosos interinos. Si estás entre los afectados y quieres que IGEVA conozca tu situación rellena la ficha de datos para cesados y mándala por correo electrónico a igeva@gva.es

ficha de datos cesados

 

INCLUSIÓN EN BOLSA

Recordad que hay 10 días de plazo a contar desde el día siguiente a la fecha de cese, para presentar la solicitud de inclusión en la bolsa correspondiente.

impreso de solicitud de inclusión en bolsa

 

 

CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES


 DIMARTS, 22 D’ABRIL DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2008, de la DGAA, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 30/2004 i 31/2004, per a elecció de destinació.

 

Convocatorias 132 y 133 – PERSONAL DE LIMPIEZA, SECTOR LABORAL, GRUPO E.

NUEVAS NOTAS DE LA FASE DE OPOSICION en ejecución de los RECURSOS DE ALZADA ESTIMADOS PARCIALMENTE

 

DIMECRES, 9 D’ABRIL DE 2008 (VER PDF)

 

·          RESOLUCIÓ de 28 de març de 2008, de la DGAA, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004, per a elecció de destinació

 

DIMARTS, 8 D’ABRIL DE 2008 (VER PDF)

 

·          RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure. Convocatòria 85/04.

 

·          RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de discapacitats, Convocatòria 86/04.

 

·          RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de promoció interna. Convocatòria 87/04.

 

DIJOUS, 3 D’ABRIL DE 2008 (VER PDF)

 

·          RESOLUCIÓ de 26 de març de 2008, de la DGAA, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència, a comparéixer en la via jurisdiccional. CONVOCATÒRIES 85 I 87/04, GRUP B, ARQUITECTES TÈCNICS.

 

·          RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, accés lliure. Convocatòria 96/04.

 

·          RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, torn de promoció interna, Convocatòria 97/04

 

DIMECRES, 2 D’ABRIL DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ASSISTENT SOCIAL/DIPLOMAT TREBALL SOCIAL, convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004, per a elecció de destinació

 

DIVENDRES, 28 DE MARÇ DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits número 23/2008, per a la provisió d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic d'impacte ambiental

 

·         RESOLUCIÓ de 17 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, convocatòria 82/2004, per a l'elecció de destinació

 

·         RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudica destinació a María Esther Bailach Juan, aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, Convocatòria 2/2004

DIMECRES, 26 DE MARÇ DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ DE 10 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 24/2008, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups a i A/B, directors i caps de secció de la Conselleria de Benestar Social

 

·         RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la que es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004, per a elecció de destinació

 

·         RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se citen les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu número 2/0001957/2007a comparéixer en la via jurisdiccional. CONVOCATÒRIES 30/04 Y 31/04. GRUP A . ADM GEBERAL. ACCÉS LLIURE I DISCAPACITATS.

 

DIMARTS, 11 DE MARÇ DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se citen les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu número 2/00072/2008 a comparéixer en la via jurisdiccional. CONVOCATÒRIES 66, 67 I 68/04, ACCÉS GRUP A, ADM ESPECIAL, PSICÒLEGS.

 

·         RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se citen les persones interessades, en el recurs contenciós administratiu número 2/000467/2008, a comparéixer en la via jurisdiccional.CONVOCATORIA 41/04, accés grup b, adm especial, tècnic mitjà especialista en menors.

 

·         RESOLUCIÓ de 7 de març de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determina el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització del curs selectiu dirigit als aspirants admesos en el curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, Convocatòria 113/04

 

DILLUNS, 10 DE MARÇ DE 2008 (ver pdf)

 

·         DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2008 per al personal de l'administració de la Generalitat

 

·         RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, accés lliure. Convocatòria 72/04

 

·         RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de discapacitats. Convocatòria 73/04

 

·         RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de promoció interna. Convocatòria 74/04

 

·         RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 78/04

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, accés lliure. Convocatòria 104/04.

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, torn de discapacitats. Convocatòria 105/04

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, torn de promoció interna. Convocatòria 106/04

 

·         RESOLUCIÓ de 6 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la composició de les comissions d'Avaluació de les Convocatòries 6/2008, 7/2008 i 9/2008, per les quals s'anuncien, per a la seua provisió, pel sistema de lliure designació, distints llocs de treball de naturalesa funcionarial, a les conselleries de Presidència i Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

 

DIJOUS, 6 DE MARÇ DE 2008 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 30/04.

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de març del 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 31/04.

Dimarts, 10 de febrer de 2008, DOCV NÚM 5.701 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, convocatòries 23/2004 i 24/2004, per a elecció de destinació

 

·         RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 88/2004

 

·         ORDE de 7 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, arqueòlegs, Convocatòria número 88/2004

 

Dilluns, 9 de febrer de 2008, DOCV NÚM 5.700 (ver pdf)

 

·         RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional: recurs contenciós administratiu establit contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra làcord de 19 de juliol de 2007, del tribunal de la convocatoria 30/04 d’acces al grup A, administració general, pel qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants aprovats per orde de puntuació total.

 

·         RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional: recurs contenciós administratiu interposat contra làcord de 31 de maig de 2007, del tribunal de la convocatoria 30/04 d’acces al grup A, administració general, pel qual es disposa la publicaciò de les puntuacions provisionals obtingudes en la fase de concurs.

 

Convocatoria 141/04 Grupo C, sector Administración General, Curso Selectivo, Promocón interna

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las  puntuaciones definitivas obtenidas en el concurso de méritos previo al curso selectivo de acceso al grupo C, sector administración general, por el turno de promoción interna y que se detallan en el Anexo I y II.

 

 

Divendres, 8 de febrer de 2008, DOCV NÚM 5.699 (ver pdf)

 

En la página web de la DGAA podreís encontrar:

Acuerdo del Tribunal de las convocatorias 85/04 Y 87/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA: relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total:(ver pdf)

 

Dimecres, 6 de febrer de 2008, DOCV NÚM 5.697 (ver pdf)

 

·         ORDE de 31 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, Convocatòria número 69/2004 – PERIODISTES TORN LLIURE

 

·         RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 69/2004 – PERIODISTES TORN LLIURE

 

DIMARTS, 5 DE FEBRER DE 2008, DOCV NÚM 5696

EN LA PÁG WEB DE LA DGAA (www.gva.es) podeís encontrar:

1.- CONVOCATORIA 119/04 ENCARGADO DE EXPLOTACIÓN PORTUARIA

NUEVAS NOTAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN EN EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA ESTIMADOS

2.- CONVOCTORIAS 114 Y 115/04 ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO/SUPERVISOR GRUPO C LABORAL

NUEVAS NOTAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN EN EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA ESTIMADOS

 

DIVENDRES, 1 DE FEBRER DE 2008, DOCV NÚM 5693 (VER PDF)

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, accés lliure. Convocatòria 82/04

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 39/04

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, torn de discapacitats. Convocatòria 83/04.

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn de promoció interna. Convocatòria 40/04

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, torn de promoció interna. Convocatòria 84/04

DIMECRES, 30 DE GENER DE 2008, DOCV NÚM 5691 (VER PDF)

·         RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 38/04.

 

DIMECRES, 23 DE GENER DE 2008, DOCV NÚM 5686 (ver pdf)

·         RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declara, en execució de sentència, la superació per l'aspirant Gonzalo José Orellana Pizarro Ruiz de Elvira, de les proves selectives corresponents a la Convocatòria 13/00.

DIMARTS, 22 DE GENER DE 2008 (ver pdf)

·         RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2008, de la DGAA, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, ARQUEÒLEGS, Convocatòria 88/2004, per a elecció de destinació.

 

DILLUNS, 21 DE GENER DE 2008 (ver pdf)

·         RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2008, de la DGAA de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu número 2/01835/2007 a comparéixer en la via jurisdiccional. CONVOCATORIA 49/04 AGENTS MEDIAMBIENTALS. TORN LLIURE.

DIVENDRES, 18 DE GENER DE 2008, DOCV NÚM. 5.683 (ver pdf)

·         RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, de la DGAA, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004.

·         RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social / diplomat treball social, accés lliure. Convocatòria 32/04.

·         RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social / diplomat treball social, torn de discapacitats. Convocatòria 33/04.

·         RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Assistent social / Diplomat treball social, torn de promoció interna. Convocatòria 34/04.

·         ORDE de 14 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries números 49/2004, 50/2004 i 51/2004.

 

DIVENDRES, 11 DE GENER DE 2008

 

DIJOUS, 10 DE GENER DE 2008-01-14

 

DIMECRES, 9 DE GENER DE 2008

En el DOCV de hoy dia 9 de enero de 2008 ha salido publicada la lista de aspirantes aprobados definitivos de TECNICOS MEDIOS ESPECIALISTAS EN MENORES así como el plazo para presentar la documentacion defintiva: RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector administración especial, Técnico Medio Especialista en Menores, acceso libre. Convocatoria 41/04.

 

DILLUNS 17 DESEMBRE DE 2007

TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 103/04, POR LA QUE SE CONVOCA CURSO SELECTIVO DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONVERSIÓN DIRECTA DE PLAZAS.

ACUERDO del Tribunal por el que, de conformidad con lo establecido en la base 8.4., se CONVOCA a todos los aspirantes que han asistido al curso selectivo de acceso al grupo A, a la realización de la PRUEBA FINAL que tendrá lugar el día 14 de enero de 2008 (lunes), a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta,(Edificio Europa).

 

DIVENDRES 14 DESEMBRE 2007

TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 56/04 Y 57/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS. ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.De conformidad con la base 10.3 de las Ordenes de 15 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

 

DIJOUS 13 DESEMBRE DE 2007

EN LA PÁGINA WEB DE LA DGAA HAN PUBLICADO, TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 132/04 y 133/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO E, SECTOR LABORAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 132/04 y 133/04, turno libre y discapacitados,con la respectiva puntuación obtenida en las pruebas anteriormente citadas.

 

DIMARTS 11 DESEMBRE DE 2007

·         RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector administración especial, Periodistas, acceso libre. Convocatoria 69/04. [2007/14836]

·         RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se declaran desiertas las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector administración especial, Periodistas, turno de discapacitados. Convocatoria 70/04.

 

DIVENDRES, 30 DE NOVEMBRE DE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/30/pdf/docv_5651.pdf

 

DIMECRES, 28 DE NOVEMBRE DE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/28/pdf/docv_5649.pdf

·         RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector administración especial, arqueólogos, acceso libre. Convocatoria 88/04.

·         RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se declaran desiertas las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, arqueólogos, turno de promoción interna. Convocatoria 89/04.

·         En el el DOCV de hoy ha salido publicado la fecha de convocatoria para la eleccion de destino de los AGENTES MEDIOAMBIENTALES que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2007 a las 11,30 horas, en el Salón de Actos de la conselleria de Educación, av. Campanar, núm.32 de Valencia (CP 46015)

 

DIMARTS, 27 DE NOVEMBRE DE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/27/pdf/docv_5648.pdf

·         RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma en el seu lloc María Luisa Álvarez Rodrigo, aspirant que ha superat les proves selectives de la Convocatòria 6/2000, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, en execució de la Sentència número 142/2005, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València.

·         En el DOCV de hoy ha salido publicado la convocatoria de eleccion de destino para los VIGILANTES DE OBRAS PUBLICAS aprobados, convocatoria 107/04, para la elección de destino, en acto obligatorio, presencial y único, el día 10 de diciembre de 2007, a las 12.00 horas, en la sala de juntas de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, calle Miquelet, número 5-entresuelo, de Valencia (CP 46001). Proximanente en la página web de la Dirección General de Administración Autonómica saldrán, los puestos de trabajo convocados para la elección de destino.

 

DILLUNS, 26 DE NOVEMBRE DE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/26/pdf/docv_5647.pdf

·         En el DOCV de hoy ha salido publicado la relacion de aprobados de las convocatorias 100/04 y 101/04 de MAESTROS DE TALLER convocados , para la elección de destino, en acto obligatorio, presencial y único, el día 10 de diciembre de 2007 a las 10,00 horas, en la sala de juntas de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, calle Miquelet, número 5-entresuelo, de Valencia (CP 46001). Proximamente en la web de la Dirección general de Administración Autonómica publicarán la relación de puestos.

 

DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE DE 2007

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica, www.just.gva.es podeis encontrar publicadas las notas del examen de las convocatorias 126/04, 127/04 y 128/04 Auxiliar de Mantenimiento Grupo D sector laboral y la apertura de la fase de concurso hasta el 4 de diciembre.

 

DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE DE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/22/pdf/docv_5645.pdf

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica han salido publicadas las notas del 2º examen de las convocatorias 98/04 y 99/04 de ISTRUCTOR EN FORMACION OCUPACIONAL, así como la apertura de la fase de concurso hasta el 3 de diciembre.

TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 82/04 POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, INGENIEROS EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE. De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de la convocatoria 82/04, el Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas y teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.2 de la convocatoria, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6. y que figuran en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Dimecres, 21 de novembre de 2007-11-21

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/21/pdf/docv_5644.pdf

·         ORDE de 16 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen advocats de la Generalitat, els qui van superar el curs selectiu per a l'ingrés en el cos d'advocats de la Generalitat, Convocatòria número 2/2006.

 

Lunes, 19 de noviembre de 2007

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica ha salido publicado las notas del 2º examen y la apertura de la fase de concurso de las convocatorias 80/04 y 81/04 de FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BUCBLIOTECAS, , os recordamos que los aprobados relacionados en el Anexo III se les convoca a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación (hasta el 1 de diciembre), para que presenten en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia o en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo V de la citada Orden, mediante fotocopia debidamente cotejada.

 

Viernes, 16 de noviembre de 2007

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica, www.just.gva.es encontrareis publicadas las notas de la fase de oposicion de las siguientes convocatorias, así como la apertura de la fase de concurso de las mismas hasta el 27 de noviembre

CONVOCATORIAS:

139/04 Ayudante de Cocina Sector Laboral Grupo E Discapacitados (1 plaza)

138/04 Ayudante de Cocina Sector Laboral Grupo E Acceso Libre (9 puestos)

 

Dimecres 14 de novembre de 2007, núm 5639

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/14/pdf/docv_5639.pdf

 

Dimecres 8 de novembre de 2007, núm 5635

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/07/pdf/docv_5634.pdf

·         RESOLUCIÓ de 31 d'0ctubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 58/2004.

·         ORDE de 31 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, Convocatòria núm 58/2004.

 

En la página web de la DGAA podeis encontrar publicado: convocatorias 123/04, 124/04 y 125/04,NOTAS DE LA PRUEBA y apertura fase de concurso hasta 16 de noviembre de 2007

 

Dilluns 5 de novembre de 2007, núm 5632

En la página web de la DGAA podeis encontrar publicado: ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 129/04, 130/04 y 131/04, turno libre,discapacitados y promoción interna con la respectiva puntuación obtenida en las pruebas anteriormente citadas. Apertura fase de concurso, hasta 13/noviembre/2007

LLISTA PROVISIONAL D'ENGINYERS DE FOREST A 31/10/07 Termini d'al·legacions 13/11/2007.

LLISTA PROVISIONAL D'INTEGRANTS DE ENGINYERS INDUSTRIALS A 31/10/2007 Termini d'al·legacions: 13/11/2007

LLISTA PROVISIONAL D'INTEGRANTS DE TÈCNICS GESTIÓ DEL DEPORT A 31/10/2007 Termini d'al·legacions: 13/11/2007

 

Divendres, 2 de novembre de 2007, Núm 5.631

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/11/02/pdf/docv_5631.pdf

·         RESOLUCIÓ de 26 d'octubre 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04.

·         CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 5 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu per a l'ingrés al Cos d'Advocats de la Generalitat, convocatòria 2/06.

 

Dimarts, 30 d'octubre de 2007

En la página web de la DGAA: http://www.just.gva.es/files/DGAA/aselprov/seleccion/04/096/96-FIN.pdf se ha publicado:

1.- CONVOCATORIA 96/04. GRUPO B, Sector Administración Especial, TÉCNICO MEDIO DOCUMENTACIÓN, Turno de acceso libre. Relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, por orden de puntuación.

2.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 113/04, POR LA QUE SE CONVOCA CURSO SELECTIVO DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONVERSIÓN DIRECTA DE PLAZAS. ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones definitivas obtenidas en el concurso de méritos previo al curso selectivo de acceso al grupo B, sector administración general, por el turno de promoción interna.

 

DILLUNS 29 OCT. 07

En la página web de la DGAA han salido publicadas las notas de las diferentes pruebas y la apertura de la fase de concurso(hasta el 5 de noviembre de 2007)de las siguientes convocatorias:

119/04 Encargado de Explotación Portuaria (promoción interna)

118/04 Especialista de Laboratorio (promoción interna)

117/04 Encargado de Almacén - Grupo C-sector Laboral (promoción interna)

116/04 Encargado de Almacén - grupo C-sector laboral (turno libre)

115/04 Especialista en Mantenimiento/Supervisor Grupo C-laboral (promoción interna)

114/04 Especialista en Mantenimiento/Supervisor - Grupo C-Laboral (turno libre)

 

Dijous, 25 d’octubre de 2007, DOCV núm 5.626

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/10/25/pdf/docv_5626.pdf

·         RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. AGENTS MEDIAMBIENTALS ACCÉS LLIURE, CONVOCATÓRIA 49/04.

Dimecres, 24 d'octubre de 2007, DOCV Núm 5.625

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/10/24/pdf/docv_5625.pdf

Dimarts, 23 d'octubre de 2007 DOCV Núm 5.624

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/10/23/pdf/docv_5624.pdf

·         RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 90/2004 i 91/2004.

·         ORDE de 5 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, convocatòries números 90/2004 i 91/2004.

 

DOCV num 5263, LUNES 22 DE OCTUBRE 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/10/22/pdf/docv_5623.pdf

·         RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 114/04, 115/04, especialista en mantenimiento/supervisor de mantenimiento, 116/04, 117/04, encargado de almacén, 118/04, especialista de laboratorio y 119/04 encargado de explotación portuaria, grupo C, sector laboral.

·         RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 120/04, 121/04 y 122/04, auxiliar de clínica, grupo D, sector laboral.

·         RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 134/04 y 135/04, ayudante de residencia/servicios, grupo E, sector laboral.

·         RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el curso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, convocatoria 2/06.

 

VIERNES 19 DE OCTUBRE, DOCV num 5622

En la página web de la DGAA, en la sección de bolsas podeis encontrar: En la página web de la Dirección General de Administración autonomica ha salido publicado el listado provisional de admitidos y excluidos de MEDICOS (OPE 2004), el plazo para presentar alegaciones al listado provisional es hasta el 30/10/2007.

 

MARTES 16 OCTUBRE DOCV num 5619

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/10/16/pdf/docv_5619.pdf

·         RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo D, sector administración especial, Vigilantes de Obras Públicas, acceso libre. Convocatoria 107/04.

·         RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado la oposición de acceso al grupo A, sector administración general, por el turno de promoción interna, mediante conversión directa de plazas. Convocatoria 102/2004.

·         RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, accés lliure. Convocatòria 100/04.

·         RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, torn de promoció interna. Convocatòria 101/04.

·         RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, accés lliure. Convocatòria 23/04.

·         RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, torn de discapacitats. Convocatòria 24/04.

·         RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, torn de promoció interna. Convocatòria 25/04.

 

25/07/2007.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIAS 100/04 Y 101/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, MAESTROS DE TALLER. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de las convocatorias 100/04 y 101/04, el Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.
Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F1460/100-F.pdf

DOCV 5564, 26 de julio de 2007

 

25/07/07.- CONVOCATORIAS 109/04, 110/04 Y 111/04 DE ACCESO AL GRUPO B, A.T.S./DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que COMUNICA a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de las convocatorias 109/04 y 110/04 (según Acuerdo del Tribunal de 21 de junio de 2007) que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 29 de septiembre de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Aulario Norte del Campus dels Tarongers (3ª planta), Avda. Tarongers s/n.

http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp

 

DOCV 5563, miércoles, 25 de julio de 2007

 

24/07/2007.- CONVOCATORIA 107/04, ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, VIGILANTES DE OBRAS PÚBLICAS, TURNO LIBRE.

Acuerdo del TRIBUNAL: una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.
Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F3299/107-F.pdf

 

19/07/2007.- CONVOCATORIAS 30/04 Y 31/04, ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de las convocatorias 30/04 y 31/04, el Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F10811/30-fi.pdf

 

19/07/2007.- CONVOCATORIAS 66/04 Y 68/04, ACCESO AL GRUPO A, PSICÓLOGOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.
(PLAZO PARA RECLAMACIONES HASTA EL 31/07/2007)
http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F3715/66-FC.pdf

 

18/07/2007.- CONVOCATORIAS 85/04, 86/04 Y 87/04 ACCESO AL GRUPO B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 85/04 y 87/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida.
El Tribunal declara desiertas la convocatoria 86/04, turno discapacitados, por no haber superado ningún opositor la segunda parte de la prueba.
(APERTURA FASE CONCURSO HASTA EL 30/07/2007)
http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F4167/85-FO.pdf

 

18/07/07.- CONVOCATORIA 72/04, ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EDUCADOR INFANTIL. TURNO LIBRE.

De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de la convocatoria 72/04, el Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.
Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F27404/72-F.pdf

 

16/07/07.- CONVOCATORIA 88/04, ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ARQUEÓLOGOS. TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas. (alegaciones hasta el 27/07/2007)
http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15924/88-fc.pdf

 

DOCV 5557, 17 de julio de 2007

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

 

DOCV 5552, 10 de julio de 2007

 

6/07/2007.- CONVOCATORIAS 104/04 Y 105/04, GRUPO D, CUIDADORES. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la modificación del acuerdo de 16 de mayo de 2007 por el que se hizo público los opositores que superaron la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 104/04 y 105/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida.
Se procede a modificar el citado acuerdo en el sentido de modificar la pregunta número 2 estableciendo la respuesta D como la opción correcta.
Por todo ello se procede a publicar nuevo listado de los aspirantes que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 104/04 y 105/04.
Se concede a Ana Ivars Sabater y Fernanda Canos Temporal un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten un curriculum acompañado de todos los documentos acreditativos de los méritos mediante fotocopia debidamente cotejada.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F30447/104-M1.pdf

 

3/07/2004.- CONVOCATORIAS 80/04 Y 81/04 GRUPO A, FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de las resoluciones del Hble. Sr. Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, referente a los recursos de alzada interpuestos, que se resuelve estimar parcialmente en el sentido de anular la pregunta número 46 y 136 por no contener ninguna respuesta válida y modificar la número 49 estableciendo la respuesta B como la opción correcta.
En ejecución de las mencionadas resoluciones, se procede a efectuar una nueva corrección de las pruebas realizadas, anulando las preguntas número 46 y 136 y modificando la pregunta número 49, disponiendo la publicación de una nueva lista de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 80/04 y 81/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada, quedando anulada la publicada por acuerdo de fecha 29 de marzo de 2007.
Se convoca a TODOS (Alicante, Castellón y Valencia) los aspirantes que han superado esta primera parte de la prueba, a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F4275/80-1-r.pdf

 

06/07/2007.- CONVOCATORIA 69/04 GRUPO A, PERIODISTAS. TURNO LIBRE

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso.
Los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.
http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F20530/69-fc.pdf

 

DOCV 5543, 27 de junio de 2007

 

DOCV 5542, 26 de junio de 2007

 

DOCV 5.541, 25 de junio de 2007

 

21/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 109/04, 110/04 Y 111/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ATS / DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 109/04 y 110/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

De conformidad con la base 8.3.1. la puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Se declara desierta la convocatoria 111/04, de promoción interna, por no superar ningún opositor la primera parte de la prueba.

Próximamente el Tribunal publicará mediante nuevo acuerdo la fecha de realización de la 2ª parte de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26027/109-1.pdf

 

DOCV 5539. Jueves, 21 de junio de 2007

 

19/06/2007.- CONVOCATORIAS 98/04 Y 99/04, GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INSTRUCTOR F.P.O. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

NUEVAS NOTAS 1ª PARTE DE LA PRUEBA EN EJECUCIÓN RECURSO ALZADA

Se procede a efectuar una nueva corrección de las pruebas realizadas, anulando la pregunta número 103, modificando la pregunta número 93 y disponiendo la publicación de una nueva lista de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 98/04 y 99/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada, quedando anulada la publicada por acuerdo de fecha 4 de mayo de 2007.

Por otro lado, se recuerda a todos los opositores que superaron la primera parte de la prueba, que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 27 de junio de 2007 (miércoles), a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F12474/98-1-r.pdf

 

GRUPO E, SUBALTERNOS, convocatorias 6/04 y 7/04

En la página de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado el listado de puestos a elegir por los aprobados del Grupo E, administración general, con indicación de los que ya han sido elegidos en el acto de adjudicación de ayer lunes 18 de junio.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuMenuPrincipal

 

GRUPO C, INFORMÁTICOS, convocatorias 75/04 y 76/04

18/06/07.- En la página de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso y se abre el plazo para presentar alegaciones hasta el 29/06/2007.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F23412/75-FC.pdf

 

GRUPO B, ASISTENTE SOCIAL / DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL

18/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 32/04, 33/04 Y 34/04, GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ASISTENTE SOCIAL / DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL.

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6. y que figura en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II.

Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F16916/32-F.pdf

 

DOCV 5.537. 19 de junio de 2007

 

14/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 88/04 Y 89/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ARQUEÓLOGOS. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de la convocatoria 88/04, turno libre, con la respectiva puntuación obtenida.

El Tribunal declara desierta la convocatoria 89/04 de promoción interna, por no haber superado ningún opositor la segunda parte de la prueba.

Se convoca a los opositores relacionados en el Anexo III a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo V de la citada Orden, mediante fotocopia debidamente cotejada.

El modelo de curriculum será facilitado en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la citada Orden de 24 de noviembre de 2005 y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26575/88-FC.pdf

 

 

15/06/2007.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 107/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, VIGILANTES DE OBRAS PÚBLICAS, TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F24313/107-FC.pdf

 

13/06/2007.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 58/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, ESTADÍSTICOS. SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE.

El Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6., teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.2 de la convocatoria y que figuran en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II.

Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15219/58-F.pdf

 

13/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 41/04, 42/04 Y 43/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICOS MEDIOS ESPECIALISTAS EN MENORES. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

El Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6. y que figura en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II.

Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F6358/41-FIN.pdf

DOCV 5535, 15 de junio de 2007

 

DOCV 5533, 13 JUNIO 2007

MOZOS/AS DE AUTOPSIA

o        RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos a la primera convocatoria de los cursos de promoción interna y de adaptación del personal que presta servicios como Mozos/as de Autopsia de la administración del Consell.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/06/13/pdf/2007_7581.pdf

 

PLAN EMPLEO SECTOR DISCAPACIDADES

o        RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a la primera convocatoria de los cursos de promoción interna y de adaptación personal incluido en el Plan de Empleo del personal que presta servicios en el sector de personas con discapacidades
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/06/13/pdf/2007_7582.pdf

 

GRUPO E, SUBALTERNOS

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado la relación de puestos a elegir por los aprobados de las convocatorias 6/2004 y 7/2004, Administración General, Subalternos, Grupo E
http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15471/LlocsGrupE.pdf

12-06-2007.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 72/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EDUCADOR INFANTIL. TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso.

Plazo para formular reclamaciones y subsanaciones: hasta el 22 de junio de 2007.

http://www.gva.es/jsp/portalgv

 

DOCV 5531, 11 de junio de 2006

Se convoca al personal relacionado en los anexos, para la elección de destino, en acto obligatorio, presencial y único

ANEXO I.- el día 18 de junio de 2007

ANEXO II.- el día 20 de junio de 2007

a las 16,30 horas, en el salón de actos de la conselleria de Cultura, Educación y Deporte

av. Campanar, número 32

Valencia (CP 46015).

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/06/11/pdf/2007_7583.pdf

 

7/06/2007.- TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 82/04 POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, INGENIEROS EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de la Orden de 13 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos (hasta el 18 de junio de 2007)

http://www.gva.es/jsp/portalgv

 

7/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 49/04, 50/04 Y 51/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, AGENTES MEDIOAMBIENTALES. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que SE MODIFICAN LAS LISTAS DE ASPIRANTES APROBADOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, AGENTES MEDIOAMBIENTALES, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS, hecha publica mediante acuerdo de este tribunal de 9 de marzo de 2007.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp

 

DOCV 5.528, 6 de junio de 2007

En la versión castellana, donde dice:

«Resolución de 8 de mayo de 2007, del conseller de Justicia, Inteterior y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, ingenieros de montes…»;

Debe decir: «Resolución de 8 de mayo de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, ingenieros industriales …».
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/06/06/pdf/2007_7269.pdf

 

DOCV 5526, 4 de junio de 2007

1/06/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 66/04, 67/04 Y 68/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, PSICÓLOGOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 66/04, 67/04 y 68/04, turno libre, discapacitados y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida.

Apertura fase de concurso (hasta el 12 de junio de 2007)

Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004).

DOCV 5525, 1 de junio de 2007

31/05/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 30/04 Y 31/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de las Ordenes de 12 de mayo de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos (hasta el 12 de junio de 2007)

http://www.gva.es/jsp/portalgv

 

31/05/2007.- TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 23/04 Y 24/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, FISIOTERAPEUTAS. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de las Ordenes de 11 de abril de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos (hasta el 12 de junio de 2007)

http://www.gva.es/jsp/portalgv

 

28/05/2007.- Convocatorias 90/04 y 91/04, Grupo C, Sector Administración Especial, DELINEANTES. Turno libre y discapacitados.

El Tribunal, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.

Acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F19386/90-fin.pdf

 

DOCV 5522, 29 de mayo de 2007

 

DOCV núm 5.521, 28 de mayo de 2007

 

DOCV 5.519, 24 de mayo de 2007

o        RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, ATS / Diplomado Universitario en Enfermería, turno de promoción interna, Convocatoria 111/04 y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/24/pdf/2007_6506.pdf

o        RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector Administración Especial, técnico medio promoción lingüística, Convocatorias 35/2004 y 36/2004, para elección de destino.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/24/pdf/2007_6509.pdf

 

DOCV 5517, 22 de mayo de 2007

 

DOCV 5.516. Lunes, 21 de mayo de 2007

o        RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se declaran desiertas las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, ingenieros de montes, turno de discapacitados. Convocatoria 64/04.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/21/pdf/2007_6219.pdf

 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

18/05/2007.- CONVOCATORIAS 100/04 Y 101/04, GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, MAESTROS DE TALLER. TURNO LIBRE, Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 100/04 y 101/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 8.3. la puntuación mínima necesaria para superar la prueba es de 30 puntos.

Se convoca a los opositores que han superado la prueba a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo IV, mediante fotocopia debidamente cotejada.

El modelo de curriculum para la fase concurso les será facilitada en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la convocatoria y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004)

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26452/100-1.pdf

 

18/05/2007.- CONVOCATORIAS 56/04 Y 57/04, GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 56/04 y 57/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida.

De conformidad con la base 8.3.2. la puntuación mínima necesaria para superar la segunda parte de la prueba es de 12 puntos.

De conformidad con la base 8.3.3. la puntuación mínima necesaria para superar la prueba es de 30 puntos y no haber sido calificado con menos de 12 puntos en ninguna de las dos partes de las que consta la prueba.

Se convoca a los opositores relacionados en el Anexo III a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo V de la citada Orden, mediante fotocopia debidamente cotejada..

El modelo de curriculum será facilitado en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la citada Orden de 1 de diciembre de 2005 y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F29760/56-2.pdf

 

17/05/2007.- CONVOCATORIAS 98/04 Y 99/04, GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INSTRUCTOR F.P.O. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que COMUNICA a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de las convocatorias 98/04 y 99/04 que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 27 de junio de 2007 (miércoles), a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F29484/98-F2.pdf

 

17/05/2007.- CONVOCATORIAS 85/04, 86/04 Y 87/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de las resoluciones del Hble. Sr. Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, referente a los recursos de alzada interpuestos, contra el Acuerdo de 28 de febrero de 2007 por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 85/04, 86/04 y 87/04, turno libre, discapacitados y promoción interna, en los que se resuelve estimar parcialmente los recursos mencionados en el sentido de anular la pregunta número 7 y 41 por no contener ninguna respuesta válida.

En ejecución de las mencionadas resoluciones, se procede a efectuar una nueva corrección de las pruebas realizadas, anulando las preguntas número 7 y 41, disponiendo la publicación de una nueva lista de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 85/04, 86/04 y 87/04, turno libre, discapacitados y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada, quedando anulada la publicada por acuerdo de fecha 28 de febrero de 2007.

Por otro lado, el Tribunal, vistas las dudas suscitadas, se COMUNICA a los aspirantes que deben realizar la 2ª parte de la prueba el 29 de mayo de 2007, que solo se permitirá la utilización de calculadora de operaciones básicas y exenta de memoria programable.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F677/85-1B.pdf

 

17/05/2007.- CONVOCATORIA 58/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, ESTADÍSTICOS. SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso.

De conformidad con la base 10.3 de la Orden de 15 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F13939/58-C.pdf

 

DOCV Núm 5.515, 18 de mayo de 2007

o        ORDEN de 14 de mayo de 2007, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se dispone la primera convocatoria de los cursos de promoción interna y de adaptación de la relación jurídica del personal incluido en el Plan de Empleo del personal que presta servicios en el sector de personas con discapacidades.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/18/pdf/2007_6239.pdf

 

DOCV Núm 5.514. Jueves, 17 de mayo de 2007

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios o personal laboral al servicio de la administración de la Generalitat estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos del punto segundo que ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/17/pdf/2007_6221.pdf

 

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica los documentos del punto segundo, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/17/pdf/2007_6222.pdf

 

 

16/05/2007.- CONVOCATORIAS 104/04 Y 105/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUIDADORES. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 104/04 y 105/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida en las pruebas anteriormente citadas.

Se declara desierta la convocatoria 106/04, de promoción interna, al no haber aspirantes admitidos. De conformidad con la base 1.2, los 9 puestos de trabajo vacantes se acumulan a la convocatoria 104/04 de turno libre.

Se procede a anular las preguntas número 27 y 78.

Se concede 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación, para que presenten en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia o en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo IV mediante fotocopia debidamente cotejada.

El modelo de curriculum será facilitado en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la citada Orden de 1 de diciembre de 2005 y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F27924/104-1.pdf

 

4/05/2007.- CONVOCATORIAS 98/04 Y 99/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INSTRUCTOR F.P.O. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 98/04 y 99/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

La puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Próximamente el Tribunal publicará mediante un nuevo acuerdo la fecha de realización de la segunda parte de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F20442/98-1.pdf

 

11/05/2007.- CONVOCATORIAS 96/04 Y 97/04 PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, TÉCNICO MEDIO DOCUMENTALISTA, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que, vistas las alegaciones presentadas por los opositores, procede a anular la pregunta número 63 de la Primera parte de la prueba, realizada el 3 de marzo de 2007, por no contener ninguna respuesta válida.

Por todo ello, se procede a efectuar una nueva corrección de las pruebas realizadas, anulando la pregunta número 63 y disponiendo la publicación de una nueva lista de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 96/04 y 97/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada, quedando anulada la publicada por acuerdo de fecha 12 de marzo de 2007.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F19880/96-1-r.pdf

 

8/05/2007.- CONVOCATORIAS 88/04 Y 89/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ARQUEÓLOGOS. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 88/04 y 89/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

La puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Se proceden a anular las preguntas número 81 y 137.

Próximamente el Tribunal publicará mediante acuerdo la fecha de realización de la segunda parte de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F220/88-1.pdf

 

14/05/2007.-TÉCNICO GESTIÓN DEPORTE, grupo A, sector Administración Especial, Técnico Gestión Deporte, CONVOCATORIAS 55/04 Y 54/04.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se declaran desiertas las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración Especial, Técnico Gestión Deporte, turno de promoción interna. Convocatoria 55/04.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5974.pdf

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, del Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Técnico Gestión Deporte, acceso libre. Convocatoria 54/04.

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios o personal laboral al servicio de la administración de la Generalitat estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos del punto segundo que ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5973.pdf

 

14/05/2007.- Grupo A, sector administración especial, Informáticos

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector administración especial, Informáticos, turno de promoción interna. Convocatoria 46/04.

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica los documentos del punto segundo, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5972.pdf

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, del Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica el aspirante que ha superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Informáticos, turno de discapacitados. Convocatoria 45/04.

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios o personal laboral al servicio de la administración de la Generalitat estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos del punto segundo que ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5971.pdf

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Informáticos, acceso libre. Convocatoria 44/04.

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, los aspirantes propuestos deberán presentar ante la Dirección General de Administración Autonómica la documentación que se relaciona en el apartado Segundo de la Resolución.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios o personal laboral al servicio de la administración de la Generalitat estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos del punto segundo que ya tuvieran acreditados e inscritos en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Administración Autonómica sin aportar la documentación correspondiente.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5966.pdf

 

14/05/2007.- Grupo A, sector Administración Especial, cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la aspirante que ha superado las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat, turno de acceso libre y discapacitados. Convocatoria 29/2004.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/14/pdf/2007_5975.pdf

 

DOCV 5512, 15 de mayo de 2007

 

GRUPO E, GENERAL, CONVOCATORIA 6/04, TURNO LIBRE.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de la resolución del Hble. Sr. Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, referente a los recursos de alzada interpuestos contra el Acuerdo de 22 de diciembre de 2006 por el que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, convocatoria 6/04 de acceso al grupo E, sector Administración General, turno libre, en el que se resuelve estimar los recursos mencionados.

Por ello, en ejecución de las mencionadas resoluciones estimatorias de los recursos, se procede a modificar la lista de aprobados publicada por acuerdo del tribunal de fecha 22 de diciembre de 2006, otorgando a Dña Rosalia Troya Cuesta una puntuación final de 76’6 puntos y a Dña. Marina Desamparados Marco Rausell una puntuación final de 87’75 puntos.

Respecto a las puntuaciones del resto de aspirantes incluidos en la lista de aprobados, este Tribunal comunica que se mantienen las puntuaciones finales que aparecieron relacionados en el Anexo I del Acuerdo de 22 de diciembre de 2006

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F3548/6-fin.pdf

 

CONVOCATORIA 7/04, ACCESO AL GRUPO E, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de la resolución del Hble. Sr. Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, referente a un recurso de alzada

En ejecución de la mencionada resolución estimatoria del recurso, se procede a modificar la lista de aprobados publicada por acuerdo del tribunal de fecha 22 de diciembre de 2006, incluyendo en la misma a D. Alberto Esquivel Vivó con una puntuación de 68 puntos y excluyendo de la citada lista final a Dña. Amparo Roche Gamón.

Respecto a las puntuaciones del resto de aspirantes incluidos en la lista de aprobados, este Tribunal comunica que se mantienen las puntuaciones finales que aparecieron relacionados en el Anexo I del Acuerdo de 22 de diciembre de 2006

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F7608/7-fin.pdf

 

GRUPO D, ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE, CONVOCATORIA 2/04

ACUERDO del Tribunal de 3 de mayo de 2007 por el que SE MODIFICA LA LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE (Convocatoria 2/04), hecha publica mediante acuerdo de este tribunal de 23 de de noviembre de 2006. , en base a los siguientes hechos:

1) En ejecución de las resoluciones referentes a los recursos de alzada interpuestos

2) EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 236/2001, de 16 de octubre, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, confirmada en apelación por Sentencia número 730/2005 , de 15 de junio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porel que se estima parcialmente el recurso deducido por la Confederación sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano por la que se solicitaba la anulación de algunos nombramientos como funcionarios interinos de urgencia.

3).Escrito de renuncia y desistimiento respecto a la convocatoria 2/04 presentada por una persona

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F28084/2-F.pdf

 

DOCV 5.505, 4 de mayo de 2007

o        ORDEN de 23 de abril de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra funcionarios de carrera a quienes superaron las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, técnico superior documentación.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/04/pdf/2007_5529.pdf

o        RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de las Convocatorias 52/2004 y 53/2004.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/04/pdf/2007_5531.pdf

 

DOCV 5504, 3 de mayo de 2007

o        RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que prorroga el plazo para el nombramiento de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, educadores de educación especial, convocatorias 26/04, 27/04 y 28/04.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/03/pdf/2007_5456.pdf

o        RESOLUCIÓN de 23 de abril de de 2007, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo C sector administración general, por el turno de promoción interna, mediante conversión directa de plazas, Convocatorias 140/04 y 141/04.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/03/pdf/2007_5470.pdf

 

DOCV 5.503, 2 de mayo de 2007

 

PROMOCIÓN INTERNA GRUPO A

El lunes 30 de abril de 2007 se publicó en la página web de la Dirección General de Administración Autonómica un ACUERDO del Tribunal Convocatoria 103/04, curso selectivo de acceso al Grupo A, sector Administración General, por el turno de PROMOCIÓN INTERNA mediante conversión directa de plazas, por el que se dispone la publicación de las PUNTUACIONES DEFINITIVAS obtenidas en el concurso de méritos.

Podeis consultar las puntuaciones en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F4881/103-C.pdf

 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA D.G. DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

27/ABRIL/2007.- CONVOCATORIAS 90/04 Y 91/04, GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, DELINEANTES. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de la Orden de 17 de febrero de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

(PLAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES: HASTA EL 10/05/2007)

 

26/04/2007.- PROMOCIÓN INTERNA AL GRUPO D, ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR CURSO SELECTIVO. CONVOCATORIA 79/04

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en el concurso de méritos.

Los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos. (PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES HASTA 9/05/2007

Podeis consultar el listado en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F29955/79-C.pdf

 

25/04/2007.- INGENIEROS INDUSTRIALES, convocatorias 61/04 y 62/04:

En la página web de la D.G. de Administración Autonómica el Tribunal de las convocatorias 61/04 y 62/04 (Ingenieros Industriales) ha publicado la relación definitiva de aspirantes aprobados y acuerda elevar la relación a la D.G. de Administración Autonómica para su inserción en el DOCV.

Podeis consultar la relación definitiva de aprobados en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15476/61-F.pdf

 

CONVOCATORIAS 85/04, 86/04 Y 87/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

20/04/2007 ACUERDO del Tribunal por el que COMUNICA a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de las convocatorias 85/04, 86/04 y 87/04 (según Acuerdo del Tribunal de 28 de febrero de 2007) que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 29 de mayo de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

Los aspirantes deberán ir provistos de calculadora, escalímetro, escuadra, cartabón, compás y elementos de escritura.

 

CONVOCATORIAS 58/04, 59/04 y 60/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, ESTADÍSTICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

17/04/07 - ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 58/04 y 60/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida (plazo para presentar documentación a la fase concurso hasta 28/04/2007)

Se declara desierta la convocatoria 60/04, de promoción interna, al no superar la prueba ningún aspirante.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F31789/58-2fop.pdf

 

CONVOCATORIAS 41/04, 42/04 Y 43/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICOS MEDIOS ESPECIALISTAS EN MENORES. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

13/04/07 - ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de la Orden de 15 de junio de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos. (PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES HASTA 26/04/2007)

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26433/41-FC-BUENO.pdf

 

 

CONVOCATORIA 107/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, VIGILANTES DE OBRAS PÚBLICAS, TURNO LIBRE.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 107/04, turno libre, con la respectiva puntuación obtenida.

Se convoca a los opositores que han superado la prueba a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia o en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo IV, mediante fotocopia debidamente cotejada. (PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LA FASE CONCURSO HASTA 24/04/2007)

El modelo de curriculum para la fase concurso les será facilitada en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la convocatoria y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004)

Podeis consultar el listado de aprobados en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F5343/107-1.pdf

 

25/04/2007.- INGENIEROS INDUSTRIALES, convocatorias 61/04 y 62/04:

En la página web de la D.G. de Administración Autonómica el Tribunal de las convocatorias 61/04 y 62/04 (Ingenieros Industriales) ha publicado la relación definitiva de aspirantes aprobados y acuerda elevar la relación a la D.G. de Administración Autonómica para su inserción en el DOCV.

Podeis consultar la relación definitiva de aprobados en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15476/61-F.pdf

 

CONVOCATORIAS 85/04, 86/04 Y 87/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

20/04/2007 ACUERDO del Tribunal por el que COMUNICA a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de las convocatorias 85/04, 86/04 y 87/04 (según Acuerdo del Tribunal de 28 de febrero de 2007) que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 29 de mayo de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

Los aspirantes deberán ir provistos de calculadora, escalímetro, escuadra, cartabón, compás y elementos de escritura.

 

CONVOCATORIAS 58/04, 59/04 y 60/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, ESTADÍSTICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

17/04/07 - ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 58/04 y 60/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida (plazo para presentar documentación a la fase concurso hasta 28/04/2007)

Se declara desierta la convocatoria 60/04, de promoción interna, al no superar la prueba ningún aspirante.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F31789/58-2fop.pdf

 

CONVOCATORIAS 41/04, 42/04 Y 43/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICOS MEDIOS ESPECIALISTAS EN MENORES. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

13/04/07 - ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

De conformidad con la base 10.3 de la Orden de 15 de junio de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos. (PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES HASTA 26/04/2007)

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26433/41-FC-BUENO.pdf

 

DOCV núm 5.492, miércoles, 18 de abril de 2007

Recursos contencioso-administrativo número 145/2007 y 162/2007: contra Resolución de 2 de noviembre de 2.006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de 13 de junio de 2.006 del Tribunal de Selección de la convocatoria 35/04 de acceso al grupo B, sector administración especial, técnico medio de Promoción Lingüística, turno libre.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/18/pdf/2007_4777.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/18/pdf/2007_4779.pdf

 

CONVOCATORIA 107/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, VIGILANTES DE OBRAS PÚBLICAS, TURNO LIBRE.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 107/04, turno libre, con la respectiva puntuación obtenida.

Se convoca a los opositores que han superado la prueba a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia o en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo IV, mediante fotocopia debidamente cotejada. (PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LA FASE CONCURSO HASTA 24/04/2007)

El modelo de curriculum para la fase concurso les será facilitada en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la convocatoria y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004)

Podeis consultar el listado de aprobados en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F5343/107-1.pdf

 

CONVOCATORIA 54/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICO SUPERIOR GESTIÓN DEL DEPORTE. TURNO LIBRE.

11/04/2007.- En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.

Se acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Podeis consultar la relación definitiva en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F18143/54-F.pdf

 

ACTO UNICO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO PRUEBAS SELECTIVAS TECNICO SUPERIOR DE DOCUMENTACION CONVOCATORIA 52/04 I 53/04

Listado de puestos a ofertar para la elección de destino de aspirantes que han superado las pruebas selectivas acceso al grupo A, técnico superior de Documentación.

Lo podeis consultar en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F18597/LlocsOfertats.pdf

 

DOCV núm 5.488, jueves 12 de abril de 2007

 

DOCV núm 5.486, martes, 10 de abril de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/10/pdf/2007_4449.pdf

Emplazamiento a los interesados en el procedimiento administrativo de referencia a comparecer en la

 

5/04/2007: En la página WEB de la Conselleria de Justicia, Interior y AAPP aparece hoy publicado la siguiente información de interés:

GRUPO D. SECTOR ADMINISTRACION GENERAL. Convocatorias 2/04 y 3/04

RELACION de aspirantes que, una vez resueltos los 122 recursos presentados, han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector Administracion General, convocatorias 2/04 y 3/04.

No obstante, dicha relacion puede sufrir modificaciones como consecuencia de la ejecucion de la sentencia numero 236/2001 dictada, con fecha 16 de octubre de 2001 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n? 8 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo numero 107/2001, instado por la Confederacion Sindical CCOO, PV, por la que se declaraban nulos determinados nombramientos de funcionarios interinos.

Una vez adoptados los actos administrativos necesarios para la adecuada ejecucion de la citada sentencia, por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Publicas, los mismos seran comunicados al Tribunal de Seleccion, que debera determinar si alguna de las nuevas situaciones administrativas afectaria a la baremacion efectuada y en consecuencia a la relacion ahora publicada

Acto seguido se procedera a publicar en el DOCV la relacion definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo D, abriendose el plazo para la presentacion de documentacion

Ver relación

 

GRUPO E. CONVOCATORIAS 6/04 Y 7/04.

RELACION de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo E, sector Administracion General, convocatorias 6/04 y 7/04

La relacion definitiva se publicara tan pronto sean resueltos los recursos de alzada pendientes de informe por el Tribunal de Seleccion, el cual tiene previsto informar la totalidad de los mismos en su proxima reunion del dia 12 de abril, procediendose a continuacion a resolver los recursos por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Publicas.
Ver relación

 

DOCV Núm 5.485, 5 de abril de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/05/pdf/2007_4318.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/05/pdf/2007_4320.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/05/pdf/2007_4327.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/05/pdf/2007_4328.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/05/pdf/2007_4325.pdf

 

DOCV Núm 5.483, 3 de abril de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/03/pdf/2007_4118.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/03/pdf/2007_4116.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/03/pdf/2007_4111.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/03/pdf/2007_4113.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/03/pdf/2007_4114.pdf

 

2/04/2007.- En la pág. WEB de la Conselleria de Justicia, Interior y AAPP aparece la siguiente información de interés:

Puntuación provisional concurso de méritos (alegaciones hasta el 17/04/2007)

Acuerdo del Tribunal de fecha 2 de abril.

Publicación de la puntuación provisional obtenida en la fase de concurso (alegaciones hasta el 13/04/07)

Acuerdo del Tribunal de fecha 30 de marzo.

Publicación de la relación definitiva de aspirantes aprobados.

Acuerdo del Tribunal de fecha 30 de marzo.

 

DOCV núm. 5482, 2 de abril de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/02/pdf/2007_4102.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/02/pdf/2007_4106.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/02/pdf/2007_4107.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/04/02/pdf/2007_4050.pdf

FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS:

29/03/2007.- En la página web de la D.G. de Administración Autonómica se ha publicado un acuerdo del Tribunal de las Convocatorias 80/04 y 81/04 de acceso al Grupo A, Facultativos de Archivos y Bibliotecas, sector administración especial, turno libre y promoción interna:

- Se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 80/04 y 81/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

- Se procede a anular la pregunta número 73.

- Próximamente el Tribunal publicará mediante un nuevo acuerdo la fecha de realización de la segunda parte de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F15073/80-1.pdf

 

DOCV 5479, miércoles 28 de marzo de 2007

Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de 4 de diciembre de 2.006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, Educadores de Educación Especial, acceso libre. Convocatoria 26/04.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acuerda remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el expediente administrativo de referencia y emplazar a los interesados en el procedimiento descrito, a fin de que –debidamente representados en la forma establecida en los articulos 23,2 y 23,3 de la Ley Jurisdiccional– puedan comparecer en esta vía en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente, por medio de un escrito dirigido al órgano jurisdiccional citado. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat, representada por los Letrados de la Abogacía General, comparece en este recurso en defensa del mantenimiento del acto recurrido.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/28/pdf/2007_4012.pdf

 

15/03/2007.- CONVOCATORIAS 75/04, 76/04 Y 77/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INFORMÁTICOS. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

Se publica en la página web de la Conselleria de Justucia, Interior y AAPP el ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 75/04 y 76/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida en las pruebas.

Se abre la fase de concurso hasta el 28 de marzo.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F7254/75-fo.pdf

 

14/03/2007.- CONVOCATORIAS 23/04 Y 24/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, FISIOTERAPEUTAS. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS:

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 23/04 y 24/04, turno libre y discapacitados, con la respectiva puntuación obtenida.

Se convoca a los opositores relacionados en el Anexo III a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, para que presenten en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia o en cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo V de la citada Orden mediante fotocopia debidamente cotejada.

El modelo de curriculum será facilitado en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo III de la citada Orden de 11 de abril de 2005 y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004).

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F26514/23-FO.pdf

 

DOCV 5.470, miércoles, 14 de marzo de 2007

Recurso contencioso-administrativo entablado contra Resolución de 23 de octubre de 2.006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, del recurso de alzada interpuesto por la actora contra Acuerdo de 26 de julio de 2.006, del Tribunal de la Convocatoria 08/04, de pruebas selectivas de acceso al Grupo C, sector Administración General, acceso libre.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/14/pdf/2007_3357.pdf

 

9/03/2007.- Convocatorias 49/04, 50/04 y 51/04 GRUPO C, AGENTES MEDIOAMBIENTALES

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica, se publicó ayer día 8 de marzo un Acuerdo del Tribunal hace pública la RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROBADOS por su orden de puntuación total, así como la puntuación definitiva del baremo.

Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuMenuPrincipal

 

12/03/2007.- CONVOCATORIAS 96/04 Y 97/04 GRUPO B, TÉCNICO MEDIO DOCUMENTALISTA, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica, se publicó ayer día 8 de marzo un ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA de las convocatorias 96/04 y 97/04, turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

De conformidad con la base 8.3.1. la puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Próximamente el Tribunal publicará mediante un nuevo acuerdo la fecha de realización de la segunda parte de la prueba.

También se publica la plantilla de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuMenuPrincipal

 

8/03/2007.- CONVOCATORIA 54/04, TÉCNICO SUPERIOR GESTIÓN DEL DEPORTE

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica, se publicó ayer día 8 de marzo un ACUERDO del Tribunal de la convocatoria 54/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, Técnico Superior Gestión del Deporte, turno libre, por el que se dispone la publicación de las PUNTUACIONES PROVISIONALES obtenidas en la fase de CONCURSO de las pruebas anteriormente citadas.

(PLAZO PARA FORMULAR RECLAMACIONES Y SUBSANACIONES HASTA 22/3/2007)

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F14795/54-c.pdf

 

DOCV 5466 jueves, 8 de marzo de 2007

 

DOCV 5.465 miércoles, 7 de marzo de 2007

 

DOCV 5.464, martes 6 de marzo de 2007

 

DOCV Núm 5.463, lunes, 5 de marzo de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/05/pdf/2007_2700.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/05/pdf/2007_2706.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/05/pdf/2007_2709.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/05/pdf/2007_2701.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/05/pdf/2007_2710.pdf

 

DOCV Núm 5.461 Jueves, 1 de marzo de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2519.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2521.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2523.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2525.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2533.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2534.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2530.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/01/pdf/2007_2528.pdf

 

28/02/2007 - CONVOCATORIAS 85/04, 86/04 Y 87/04 GRUPO B, ARQUITECTOS TÉCNICOS, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado un ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 85/04, 86/04 y 87/04, turno libre, discapacitados y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

De conformidad con la base 8.3.1. la puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Se procede a anular la pregunta número 80.

Próximamente el Tribunal publicará mediante un nuevo acuerdo la fecha de realización de la segunda parte de la prueba.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones

 

27/02/2007.- CONVOCATORIAS 63/04 Y 65/04, GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INGENIEROS DE MONTES. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado el ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso.

De conformidad con la base 10.3 de las Ordenes de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES HASTA 10/3/2007

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones

 

26/02/2007.- CONVOCATORIAS 44/04, 45/04 Y 46/04, GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INFORMÁTICOS. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado un ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de la prueba anteriormente citada.

De conformidad con la base 10.3 de las Ordenes de 15 de junio de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, los aspirantes incluidos en el Anexo I dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones

 

DOCV 5.458 Lunes, 26 de febrero de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/26/pdf/2007_2560.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/26/pdf/2007_2573.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/26/pdf/2007_2574.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/26/pdf/2007_2577.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/26/pdf/2007_2343.pdf

 

DOCV 5457, viernes, 23 de febrero de 2007

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2352.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2353.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2354.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2355.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2356.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2357.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2346.pdf

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2347.pdf

(El recurso es referente a las preguntas 57 y 92 de la primera prueba)

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/23/pdf/2007_2345.pdf

 

DOCV 5454, 20 de febrero de 2007

 

DOCV 5450, 14 de febrero de 2007: Ver docv completo (pdf)

DOCV 5449, 13 de febrero de 2007

 

12-02-07

TRIBUNAL DE LAS CONVOCATORIAS 61/04 Y 62/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, INGENIEROS INDUSTRIALES. SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

Se ha publicado en la página web de la Conselleria de Justicia, Interior y AAPP el acuerdo de fecha de 12 de febrero de 2007 por el que este tribunal publica los anexos con las notas de la fase de oposición y la relación de los opositores que la han superado.

El plazo para la fase de concurso será de 10 días hábiles desde el día siguiente de su publicación.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuMenuPrincipal

 

 

DOCV 5446, 8 de febrero de 2007

 

DOCV 5445, 7 de febrero de 2007

 

DOCV 5444, 6 de febrero de 2007

 

DOCV 5440, 31 de enero de 2007

 

26 de enero de 2007: Ingeniero en Geodesia y Cartografia

En la página WEB de la Conselleria de Justicia, Interior y AAPP se ha colgado el ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de la convocatoria 82/04 turno libre, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

Se procede a anular las preguntas número 102 y 120.

Se convoca a TODOS (Alicante, Castellón y Valencia) los aspirantes que han superado esta primera parte de la prueba, a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

 

DOCV 5436, 25 de enero de 2007

 

DOCV 5435, 24 de enero de 2007

 

DOCV 5434, 23 de enero de 2007

 

DOCV 3467, 19 de enero de 2007:

 

DOGV 5430 de 17 de enero de 2007:

 

DOGV 5429 de 16 de enero de 2007

 

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica (http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones?oferta=2004) se han publicado los siguientes acuerdos de tribunales de oposiciones de la oferta de empleo público de 2004:

CONVOCATORIAS 63/04 y 65/04, INGENIERO DE MONTES, turno libre y promoción interna:

Acuerdo de 12 de enero de 2007

CONVOCATORIA 47/04, AGENTES DE CALIDAD AMBIENTAL, turno libre .

Acuerdo de 12 de enero de 2007

CONVOCATORIAS 44/04, 45/04 Y 46/04, GRUPO A INFORMÁTICOS. Turno libreTURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

Acuerdo de 15 de enero de 2007

 

DOGV 5428 de 15 de enero de 2007

 

DOGV 5427 de 12 de gener de 2007

 

DOGV 5426 de 11 de gener de 2007

 

DOGV 5.417 de 29 de desembre de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

CONVOCATORIA 6/04 y 7/04, GRUPO E. ADMINISTRACIÓN GENERAL

En la página de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (http://www.cjap.gva.es/indexc.htm) se ha publicado la relación de aprobados y la baremación de la fase de concurso definitiva de las convocatoria 6/04 y 7/04, turno libre y discapacitados, del grupo E de administración general

 

CONVOCATORIA 69/04,70/04, 71/04 GRUPO A. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. PERIODISTAS . TURNO LIBRE.

En la página de la Dirección General de Administración Autonómica (http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones) se ha publicado el ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba de las convocatorias 69/04,70/04, 71/04 turno libre y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada.

De conformidad con la base 8.3.1. la puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Se convoca a TODOS (Alicante, Castellón y Valencia) los aspirantes que han superado esta primera parte de la prueba, a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2007, a las 10:00, en VALENCIA, Instituto de Estudios Fiscales, Avda. Aragón, 30, 2ª planta, (Edificio Europa).

 

DOGV número 5412, de fecha 21.12.2006: Ver dogv (pdf)

 

DOGV número 5408, de fecha 15.12.2006:

 

DOGV núm. 5406. Miércoles, 13 de diciembre de 2006:

 

DOGV Núm. 5.404. Lunes, 11 de diciembre de 2006:

 

DOGV núm. 5396. Dilluns, 27 de novembre de 2006. Ver DOGV (pdf)

 

GRUPO D:

En la página de la Conselleria de Justicia, Interior y de Administraciones Públicas se publicó la relación definitiva de aprobados de las convocatorias 2/04 y 3/04, del Grupo D de administración general (turno libre y discapacitados)

Podeis consultar la relación en la siguiente dirección: http://www.cjap.gva.es/indexv.htm

 

DOGV núm. 5391. Dilluns, 20 de noviembre de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004, per a elecció de destinació.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a l'oposició d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 102/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos al curs selectiu d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 103/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, torn d'accés lliure, Convocatòria 104/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, torn de discapacitats, Convocatòria 105/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, torn de promoció interna, Convocatòria 106/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, VIGILANTS D'OBRES PÚBLIQUES, torn d'accés lliure, Convocatòria 107/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, VIGILANTS D'OBRES PÚBLIQUES, torn de promoció interna, Convocatòria 108/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

 

DOGV núm. 5388. Dimecres, 15 de novembre de 2006. Ver DOGV (PDF)

·         CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 18 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 101/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, MESTRE DE TALLER, pel sistema de PROMOCIÓ INTERNA, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004.

 

CONVOCATORIA 47/2004 Agente de Calidad Ambiental Grupo C

PUNTUACIONES PROVISIONALES FASE CONCURSO (PARA ALEGACIONES HASTA 24/11/2006)

 

DOGV núm. 5387. Dimarts, 14 de novembre de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         RESOLUCIÓ de 6 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial,, ENGINYER GEODESIA I CARTOGRAFIA, accés lliure. Convocatòria 82/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

 

DOGV núm. 5385. Divendres, 10 de noviembre de 2006. Ver PDF

·         CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos al curs selectiu i la prova selectiva especifica prèvia, per a l'ingrés al cos d'advocats de la Generalitat, convocatòria 2/06.

 

DOGV núm. 5384. Dijous, 9 de novembre de 2006. Ver PDF

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, accés lliure. Convocatòria 15/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, torn de discapacitats. Convocatòria 16/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, administració especial, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, torn de promoció interna. Convocatòria 17/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, accés lliure. Convocatòria 35/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, torn de discapacitats. Convocatòria 36/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, administració especial, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, torn de promoció interna. Convocatòria 37/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, ARQUITECTE TÈCNIC, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04, respectivament.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, DELINEANTS, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 90/04, 91/04 i 92/04, respectivament.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de PROMOCIÓ INTERNA, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 78/04 i 79/04.

·         RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, INFORMÀTICS, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 75/04, 76/04 i 77/04, respectivament.

 

DOGV núm. 5383. Dimecres, 8 de novembre de 2006. Ver PDF

·         RESOLUCIÓ de 31 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, INSTRUCTOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL, torn d'accés lliure, Convocatòria 98/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

 

DOGV núm. 5382. Dimarts, 7 de novembre de 2006. Ver PDF

·         RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, MESTRE DE TALLER, torn d'accés lliure, Convocatòria 100/04, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, MESTRE DE TALLER, torn de promoció interna, Convocatòria 101/04, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, INSTRUCTOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL, torn de promoció interna, Convocatòria 99/2004, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

 

En la página web de la D.G. de Administración Autonómica se ha publicado lo siguiente:

Consultas: pinchar aqui

*CONVOCATORIA 66/04, 67/04 y 68/04, - PSICÓLOGOS:

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba, con la respectiva puntuación obtenida.

Se procede a anular las preguntas número 28, 49, 101 y 136.

De conformidad con la base 8.3.1. la puntuación mínima necesaria para superar la primera parte de la prueba es de 12 puntos.

Se convoca a TODOS (Alicante, Castellón y Valencia) los aspirantes que han superado esta primera parte de la prueba, a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2006, a las 10:00, en VALENCIA, Campus del Tarongers, Aulario Sur, Avda. de los Naranjos, s/n.

 

CONVOCATORIA 15/04 Y 16/04 - INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA:

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de la resolución del Hble. Sr. Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, en el que se resuelve estimar un recurso de alzada

En ejecución de la mencionada resolución se procede a corregir la lista definitiva de aprobados y a la publicación de la nueva relación definitiva de aspirantes aprobados por orden de puntuación de la convocatoria 15/04 y 16/04.

Asi mismo, acuerda elevar la relación de aprobados de la convocatoria 15/04 y 16/04, para su inserción en el Diario Oficial de la Generalitat.

Puntuaciones Finales: Aprobados provisional del Tribunal

CONVOCATORIA 63/2004 - INGENIERO DE MONTES

NOTAS PRIMERA PARTE . 2º EXAMEN 30/11/2006

 

DOGV núm. 5376, viernes 27/10/06 VER DOGV (PDF)

Convocatorias pruebas selectivas PERSONAL LABORAL

·         Convocatoria 132/04 y 133/04, GRUPO E, LABORAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, turno libre y discapacitados

·         Convocatoria 134/04 y 135/04, GRUPO E, LABORAL, AYUDANTE DE RESIDENCIA/SERVICIOS, turno libre y discapacitados

·         Convocatoria 136/04 y 137/04, GRUPO E, LABORAL, AYUDANTE DE MANTENIMIENTO, turno libre y discapacitados

·         Convocatoria 138/04 y 139/04, GRUPO E, LABORAL, AYUDANTE DE COCINA, turno libre y discapacitados

 

DOGV núm 5374, dimecres 25/10/06.VER DOGV (PDF)

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Clínica, torn de discapacitats, Convocatòria 121/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, torn d'accés lliure, Convocatòria 123/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, pel torn de discapacitats, Convocatòria 124/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 125/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn d'accés lliure, Convocatòria 126/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, pel torn de discapacitats, Convocatòria 127/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 128/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, Conductor, pel torn de discapacitats, Convocatòria 130/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Conductor, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 131/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Clínica, torn d'accés lliure, Convocatòria 120/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Conductor, torn d'accés lliure, Convocatòria 129/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

 

DOGV núm. 5370. Dijous, 19 d'octubre de 2006 (PDF)

·         RESOLUCIÓ de 17 de setembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos al curs selectiu, i la prova selectiva especifica prèvia, per a l'ingrés al cos d'advocats de la Generalitat, convocatòria 2/06.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, accés lliure. Convocatòria 54/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, accés lliure. Convocatòria 58/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, torn de discapacitats. Convocatòria 59/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, torn de promoción interna. Convocatòria 60/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, accés lliure. Convocatòria 69/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, torn de discapacitats. Convocatòria 70/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

·         RESOLUCIÓ d'11 d'octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, torn de promoció interna. Convocatòria 71/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

 

DOGV núm. 5367. Dilluns, 16 d'octubre de 2006

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn d'accés lliure, Convocatòria 114/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Encarregat d'explotació portuària, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 119/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, torn d'accés lliure, Convocatòria 116/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Especialista de laboratori, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 118/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 115/04, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.

·         ORDE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de Magatzem, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 117/04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de 2004.

 

CONVOCATORIAS 26/04, 27/04 Y 28/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EDUCADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página WEB de la DGAA se ha publicado la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6, así como la puntuación definitiva del baremo.

Podeís consultarlas en la siguiente dirección:(VER PDF)

 

DOGV núm. 5361. Jueves, 5 de octubre de 2006 (VER PDF)

·         RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 38/04, 39/04 y 40/04.

 

DOGV núm. 5356. Dijous, 28 de setembre de 2006 (VER PDF)

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 8/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 9/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, accés lliure. Convocatòria 21/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, administració especial, enginyers tècnics industrials, torn de promoció interna. Convocatòria 22/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, accés lliure. Convocatòria 18/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de discapacitats. Convocatòria 19/04.

·         RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de promoció interna. Convocatòria 20/04.

 

DOGV núm. 5351. Dijous, 21 de setembre de 2006 (VER PDF)

·         RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la Resolució d'11 d'abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, EDUCADOR INFANTIL, torn d'accés lliure, Convocatòria 72/04.

 

DOGV núm. 5350. Miércoles, 20 de septiembre (VER PDF)

·         RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, ingeniero Geodesia y Cartografía, sector administración especial, turno libre, discapacitados y promoción interna, Convocatorias 82/04, 83/04 y 84/04, respectivamente.

·         RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, periodistas, sector administración especial, turno libre, discapacitados y promoción interna, convocatorias 69/04, 70/04 y 71/04, respectivamente.

·         RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, estadísticos, sector administración especial, turno libre, discapacitados y promoción interna, convocatorias 58/04, 59/04 y 60/04, respectivamente.

·         RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 38/04, 39/04 y 40/04 de acceso al grupo B, sector administración especial, informáticos, turno de acceso libre, discapacitados y promoción interna,

 

CONVOCATORIA 29/2004, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO DE INSPECTORES DE TRIBUTOS DE LA GENERALITAT TIRNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

Se ha publicado el acuerdo del Tribunal de la citada convocatoria, por el que se comunica el lugar de realización de la segunda parte del segundo ejercicio fijado para el día 14 de septiembre de 2006, a las 9.30 horas, en ADEIT, (Fundación Universidad-Empresa), Plz Virgen d ela Paz, nº3, 46001 -Valencia.

 

CONVOCATORIA 29/2004, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO DE INSPECTORES DE TRIBUTOS DE LA GENERALITAT TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

Se ha publicado el acuerdo del Tribunal de la citada convocatoria, por el que se comunica el lugar de realización de la segunda parte del segundo ejercicio fijado para el día 14 de septiembre de 2006, a las 9.30 horas, en ADEIT, (Fundación Universidad-Empresa), Plz Virgen d ela Paz, nº3, 46001 -Valencia.

 

CONVOCATÒRIES 08/04 I 09/04 GRUP C, GENERAL

S'ha publicat en la pàgina de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques acord del tribunal de les convocatòries 08/04 i 09/04 amb la relació definitiva d'aspirants aprovats per la seua orde de puntuació total, així com la puntuació definitiva del barem

S'acorda també elevar la relació d'aspirants aprovats a la Direcció General d'Administració Autonòmica, per a la seua inserció en el DOGV.

Podeu consultar la puntuació definitiva en la direcció següent:click açi

 

CONVOCATÒRIES 15/04 I 16/04, GRUP B, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES.TORN LLIURE I DISCAPACITATS.

- Es publica la relació definitiva d'aspirants aprovats per la seua orde de puntuació total, així com la puntuació definitiva del barem

- El Tribunal acorda elevar la relació d'aspirants aprovats a la Direcció General d'Administració Autonòmica, per a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIES 44/04, 45/04 I 46/04, GRUP A, INFORMÀTICS.TORN LLIURE, DISCAPACITATS I PROMOCIÓ INTERNA.

- Acord del tribunal anul·lant la pregunta número 32

- Es disposa la publicació d'una nova llista dels opositors que han superat la primera part de la prova de la convocatòria 44/04, 45/04 i 46/04, torn lliure, discapacitats i promoció interna, amb la respectiva puntuació obtinguda en la prova anteriorment citada, quedant anul·lada la publicada per acord de data 5 de juny del 2006.

- Es convoca a TOTS (Alacant, Castelló i València) els aspirants que han superat esta primera part de la prova, a la realització de la segona part de la prova, que tindrà lloc el dia 28 d'octubre del 2006, a les 10:00, a VALÈNCIA, Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Avinguda dels Tarongers, s/n.

Els aspirants hauran de presentar-se a la prova proveïts del Document Nacional d'Identitat, Passaport o Permís de Conduir i de bolígraf de color blau.

Podeu consultar la pàgina de la DGAA (oposicions) en l'adreça següent:CLICK AÇI

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector Administración Especial, INFORMÁTICOS, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 40/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Ingenieros Industriales, acceso libre, Convocatoria 61/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Ingenieros Industriales, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 62/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Ingenieros de Montes, acceso libre, Convocatoria 63/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Psicólogos, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 68/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, Informáticos, turno de discapacitados, Convocatoria 39/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la definitiva de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Ingenieros de Montes, turno de discapacitados. Convocatoria 64/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de la Convocatoria 10/2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector Administración Especial, Informáticos, acceso libre, Convocatoria 38/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Ingenieros de Montes, por el sistema de promoción interna. Convocatoria 65/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Psicólogos, acceso libre, Convocatoria 66/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Psicólogos, turno de discapacitados, Convocatoria 67/04, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

 

CONVOCATORIAS 06/04 Y 07/04, PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO E, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, ACCESO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

Podeis consultar el acuerdo del tribunal por el que se dispone la publicación de las PUNTUACIONES PROVISIONALES obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.CLICK AQUÍ

Disponeis de un plazo de 10 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la publicación de dicho acuerdo (20 de julio de 2006), para formular las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

 

DOGV núm. 5305. Dimarts, 18 de juliol de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, torn de discapacitats, Convocatòria 94/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 95/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Delineants, torn d'accés lliure, Convocatòria 90/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Delineants, torn de discapacitats, Convocatòria 91/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, torn d'accés lliure, Convocatòria 88/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 89/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, torn d'accés lliure, Convocatòria 93/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 97/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, torn d'accés lliure, Convocatòria 96/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Sector Administración Especial, Facultativos de Archivos y Bibliotecas, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 81/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatiu arxius i biblioteques, torn d'accés lliure, Convocatòria 80/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn d'accés lliure, Convocatòria 85/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de discapacitats, Convocatòria 86/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 87/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

 

CONVOCATORIAS 2/04 y 3/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS. Ver listado (pdf)

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

 

CONVOCATORIA 29/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO DE INSPECTORES DE TRIBUTOS DE LA GENERALITAT. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS. Ver documento (pdf)

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte del segundo ejercicio de la convocatoria 29/04, Cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat, turno libre.

 

DOGV núm. 5303. Divendres, 14 de juliol de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         ORDE de 21 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, especialista en prevenció de riscos laborals.

 

CONVOCATORIA 2/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE.Ver listado (pdf)

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de la prueba anteriormente citada.

 

CONVOCATORIA 3/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO D, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de la prueba anteriormente citada.

 

CONVOCATORIA 29/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO DE INSPECTORES DE TRIBUTOS DE LA GENERALITAT. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte del segundo ejercicio de la convocatoria 29/04, Cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat, turno libre. Ver listado

 

CONVOCATÒRIES 35/04 Y 36/04, GRUP B, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA. TORN LLIURE I DISCAPACITATS.

Acord del Tribunal pel quela es disposa la publicació de les puntuacions provisionals obtingudes en la fase de concurs de la prova adés esmentada.

FINS AL 22 DE JULIOL els aspirants inclosos en l'annes I tindran de termini per tal que formulen les reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació amb la baremació de mèrits. Ver listado

 

CONVOCATORIAS 23/04 Y 24/04, GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, FISIOTERAPEUTAS, TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS.

Acuerdo del Tribunal por el que se comunica a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de la fase de oposición de las citadas convocatorias que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006, a las 10:00, en Valencia, Aulario Sur del Campus dels Tarongers, sito en la Avda de los Naranjos, s/n. click aquí

 

DOGV núm. 5.297. Viernes, 7 de julio de 2006. Ver DOGV (pdf)

 

CONVOCATORIA 47/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, AGENTES DE CALIDAD AMBIENTAL, TURNO LIBRE.

Se ha publicado el acuerdo del tribunal de la citada convocatoria, por el que se dispone la publicación de los opositories que han superado la prueba y la fase de oposición de la convocatoria 47/04, turno libre, con la respectiva puntuación.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F17475/NOTA1.pdf

Plazo de presentación de méritos hasta el 14 de julio de 2006.

 

CONVOCATORIAS 52/04 Y 53/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICO SUPERIOR DOCUMENTACIÓN, TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

Se ha publicado el acuerdo del tribunal de las citadas convocatorias por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la primera parte de la prueba, con la respectiva puntuación.

Se convoca a todos los aspirantes (Alicante, Castellón y Valencia) que han superado esta primera parte de la prueba a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2006 a las 10:00, en Valencia, Instituto de Estudios Fiscales, Avda de Aragón, 30, 2ª planta (Edifico Europa)

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F964/NOTAS1.pdf

 

DOGV núm. 5.292. Viernes, 30 de junio de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de la Convocatoria 05/2004, pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, especialista en Prevención de Riesgos Laborales, turno acceso libre, correspondiente a la oferta de empleo público de 2004 de la Generalitat Valenciana, Convocatoria 05/2004.

 

DOGV núm. 5.290. Miércoles, 28 de junio de 2006. Ver DOGV (pdf)

·         ORDEN de 19 de junio de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 107/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo D, sector administración especial, Vigilante de Obras Públicas, acceso libre, correspondientes a la oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana de 2004, para el personal de la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

·         ORDEN de 19 de junio de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 108/04, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo D, sector administración especial, Vigilante de Obras Públicas, por el sistema de promoción interna, (5 puestos ) correspondientes a la oferta de empleo público del año 2004, para el personal de la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

·         CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de diciembre de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se convoca oposición de acceso al grupo D, sector administración general, por el turno de promoción interna, mediante conversión directa de plazas, Convocatoria 78/2004, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2004

 

NOTAS CONVOCATORIAS 56/04 Y 57/04, GRUPO B, ADMINISTRACIÓN GENERAL

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado ACUERDO del tribunal de las convocatorias 56/04 y 57/04 con la LISTA DE APROBADOS en la primera parte de la prueba y la PLANTILLA del examen. SE ANULAN LAS PREGUNTAS 29 y 69 DE DERECHO y la 29 DE ECONOMÍA.

Mediante un nuevo Acuerdo se publicará próximamente la fecha, hora y lugar de realización de la segunda parte de la prueba.

Podeis consultarlo en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F12763/NOTAS1.pdf

 

CONVOCATORIA 29/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CUERPO DE INSPECTORES DE TRIBUTOS DE LA GENERALITAT.

Se ha publicado en la página WEB de la Dirección General de Administración Autonómica, el acuerdo del tribunal de dicha convocatoria, por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado EL PRIMER EJERCICIO, con la respectiva puntuación.

Se convoca a todos los aspirantes que han superado este ejercicio a la realización de la primera parte del segundo ejercicio el día 28 de junio, a las 10 horas en ADEIT, Plz. Virgen de la Paz, nº 3, 46001 - Valencia.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F19910/notas1.pdf

 

CONVOCATÒRIES 35/04, 36/04 I 37/04, PER LES QUALS ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL GRUP B, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA.

 

Acord del Tribunal pel qual es disposa la publicació dels opositors que han superat la segona part de la prova, la prova i la fase d'oposició de les convocatòries 35/04,36/04 i 37/04, amb la respectiva puntuació.

Els opositors que apareixen en l'annex III són convocats a la fase de concurs i tenen 10 dies hàbils (FINS 26 JUNY) per a presentar un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en l'annex V de l'Orde de 12 de maig de 2005.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F14450/nota2.pdf

 

CONVOCATORIAS 41/04, 42/04 y 43/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICOS MEDIOS ESPECIALISTAS EN MENORES

Acuerdo del Tribunal por el que se comunica a los aspirantes que superaron la primera parte de la prueba de la fase de oposición que la realización de la segunda parte de la prueba tendrá lugar el día 22 DE JULIO DE 2006 a las 10.00 hs en la Universidad Politécnica de Valencia, ETSI Caminos, Canales y Puertos.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F6281/AVISO2.pdf

 

CONVOCATORIAS 49/04, 50/04 y 51/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO C, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, AGENTES MEDIOAMBIENTALES.

Acuerdo del Tribunal por el que se publica la relación de opositores que han superado la prueba y la fase de oposición de las citadas convocatorias.

Los opositores que han superado la fase de concurso disponen de 10 días hábiles a partir del 10 de junio para presentar un curriculum acompañado de los documentos acreditativos de los méritos previstos en el anexo IV de la Orden de 15 de junio de 2005.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F25906/notas49.pdf

 

DOGV núm. 5277. Divendres, 9 de juny de 2006 (ver DOGV)

·         ORDE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 104/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, accés lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat valenciana.

·         ORDE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 105/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, torn de discapacitats, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat valenciana de 2004.

·         ORDE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 106/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, CUIDADORS, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

CONVOCATORIAS 32/04, 33/04 Y 34/04, GRUPO B, SECTOR, ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ASISTENTE SOCIAL/DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica se ha publicado un ACUERDO del Tribunal de esas convocatorias por el que se se procede a efectuar una nueva corrección de las pruebas realizadas, ANULANDO las preguntas número 43, 67 y 113 y se dispone la publicación de una NUEVA LISTA DE LOS OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA de la convocatoria 32/04, 33/04 y 34/04, turno libre, discapacitados y promoción interna, con la respectiva puntuación obtenida en la prueba anteriormente citada, QUEDANDO ANULADA LA PUBLICADA por acuerdo DE FECHA 3 DE ABRIL de 2006.

Se convoca a TODOS (Alicante, Castellón y Valencia) los aspirantes que han superado esta primera parte de la prueba, a la realización de la SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA, que tendrá lugar el DÍA 1 DE JULIO DE 2006, a las 10:00, en:

VALENCIA. Escuela Técnica Superior Informática Aplicada.Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n.

Podeis consultar la nueva puntuación en la siguiente dirección:

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F29354/notas32.pdf

 

DOGV núm. 5275. Dimecres, 7 de juny de 2006

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges del treball. Convocatòria 10/2004.

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declara deserta la Convocatòria 11/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, administració especial, metges del treball, torn de promoció interna.

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, Convocatòria 5/2004

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, accés lliure. Convocatòria 4/2004.

 

DOGV núm. 5274. Dimarts, 6 de juny de 2006. Ver DOGV completo (pdf)

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, ENGINYERS INDUSTRIALS, torn lliure i promoció interna, convocatòries 61/2004 i 62/2004, respectivament.

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, PSICÒLEGS, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 66/2004, 67/2004 i 68/2004, respectivament.

·         RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, ENGINYERS FORESTALS, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 63/2004, 64/2004 i 65/2004, respectivament.

 

01/06/06 - Convocatorias 23/2004 y 24/2004. Pruebas de acceso al Grupo B, especial, Fisioterapeuta

NOTAS 1ª parte de la prueba (próximamente se anunciará la fecha de la 2ª parte)

 

31/05/06 - Convocatoria 12/2004. Pruebas de acceso al Grupo A, especial, Médicos

Notas 2ª parte de la prueba

Fin plazo para presentar documentación para la fase de concurso 12/06/06

 

30/05/06 - Convocatorias 41/2004, 42/2004 y 43/2004. Pruebas de acceso al Grupo B, especial, Técnico Medio Especialista en Menores

NOTAS 1ª PARTE de la prueba. (Próximanente se anunciara la fecha de la 2ª parte)

 

CONVOCATORIAS 30/04 Y 31/04 - 2ª PRUEBA GRUPO A, ADMINISTRACION GENERAL

Por ACUERDO del Tribunal se convoca a TODOS los aspirantes de turno libre y discapacitados que han superado la primera parte de la prueba a la realización de la segunda parte de la prueba, que tendrá lugar el día 15 de julio de 2006, a las 10:00 horas en:

Universidad Politécnica, de VALENCIA , Camí de Vera s/n en las siguientes escuelas:

Convocatoria 30/04. Turno libre:

Convocatoria 31/04. Discapacitados.

 

CONVOCATORIAS 21/04 Y 22/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES.TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA.

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso de las pruebas anteriormente citadas.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F12258/NOTAFc.pdf

dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo, para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación de méritos.

 

CONVOCATORIAS 15/04, 16/04 Y 17/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO B, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS. TURNO LIBRE, DISCAPACITADOS Y PROMOCIÓN INTERNA.

NOTAS 2º PARTE DE LA PRUEBA. APERTURA FASE DE CONCURSO (HASTA 31 DE MAYO

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F24012/NOTAFopo.pdf

se convoca a los opositores relacionados en el Anexo III a la fase de concurso, concediéndoles 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación,

 

TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 10/04, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO A, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, MÉDICOS DEL TRABAJO TURNO LIBRE.

relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6. y que figura en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II.

Asimismo, acuerda elevar la relación de aspirantes aprobados a la Dirección General de Administración Autonómica, para su inserción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/docsp/F21518/NOTAFIN.pdf

 

CONVOCATORIAS 30/04 Y 31/04. GRUPO A. SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL. NOTAS 1ª PARTE DE LA PRUEBA

http://www.cjap.gva.es/indexc.htm

 

DOGV núm. 5258. Lunes, 15 de mayo de 2006

http://www.pre.gva.es/dogvimg/2006_05/pdf/5258.pdf

 

DOGV núm. 5252. Viernes, 5 de mayo de 2006. Ver dogv (pdf)

 

DOGV núm. 5250. Miércoles, 3 de mayo de 2006. Ver dogv (pdf)

 

DOGV núm. 5249. Martes, 2 de mayo de 2006.Ver dogv (pdf)

 

DOGV núm. 5247. Dijous, 27 d'abril de 2006.Ver dogv (pdf)

·         CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, accés lliure i discapacitats. Convocatòria 29/04.

 

DOGV núm. 5243. Viernes, 21 de abril de 2006. Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV número 5237, de fecha 10.04.2006 Ver dogv completo (pdf)

NOTAS INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica podeís consultar el listado de opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de las convocatorias 18/04 y 20/04, turno libre y promoción interna, acceso al grupo B, sector administración especial, Ingenieros Técnicos Forestales.

http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F25229/Nota2c.pdf

NOTAS ASISTENTE SOCIAL/DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL

En la página web de la Dirección General de Administración Autonómica podeís consultar las notas de la primera parte de la prueba de las convocatorias 32/04, 33/04 y 34/04, grupo B, sector administración especial, Asistente Social/ Diplomado Trabajo Social, turno libre, discapacitados y promoción interna. La fecha, hora y lugar de realización de la segunda parte de la prueba se publicará proximamente.

<http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F1973/notas1.pdf>

NOTAS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

También se ha publicado el acuerdo del tribunal de las convocatorias 21/04 y 22/04, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, Ingenieros Técnicos Industriales, turno libre y promoción interna, por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado la segunda parte de la prueba, la prueba y la fase de oposición de la convocatoria 21/04, turno libre.

<http://www.just.gva.es/pls/wspu/docsp/F25652/notas2.pdf>

 

DOGV núm. 5.231, 31 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5229, 29 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5226, 24 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5225, 23 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

NOTAS EDUCADORES EDUCACION ESPECIAL

En la página de la Dirección General de Administración Autonómica se han colgado las notas del ejercicio único de las convocatorias 26/2004, 27/2004 y 28/2004 de Educadores de Educación Especial.

El plazo para presentar documentación para la fase de concurso termina el 29 de marzo

Podeis consultar las notas y la plantilla del examen en la siguiente dirección, también ahí encontrareis el modelo de curriculum para la fase de concurso: http://www.cjap.gva.es/pls/wspu/spuListaOposiciones

 

DOGV núm. 5214, 8 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5212, 6 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5211, 3 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5210, 2 de marzo de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5205, 23 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5204, 22 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5203, 21 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV 5198, miércoles 14 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.195. Jueves, 9 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.194. Miércoles, 8 de febrero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

Convocar a todos los aspirantes admitidos, a la realización de la prueba que tendrá lugar el próximo día 4 de marzo de 2006 (sábado), a las 11.00 horas

Convocar a todos los aspirantes (Alicante, Castellón y Valencia) admitidos, a la realización de la primera parte de la prueba que tendrá lugar el próximo día 11 de marzo de 2006 (sábado), a las 10.00 horas

 

DOGV núm. 5186. Viernes, 27 de enero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5169, de 3 de enero de 2006: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.163, de 27/12/2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.162, de 26/12/2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.161. Viernes, 23 de diciembre de 2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.160. Jueves, 22 de diciembre de 2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.157. Lunes, 19 de diciembre de 2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5.156. Viernes, 16 de diciembre de 2005: Ver dogv completo (pdf)

 

DOGV núm. 5150. Miércoles, 7/12/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los participantes en el concurso de méritos núm. 64/2005, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector general, grupo A, y a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de las Convocatorias 1/2000, 2/2000 y 3/2000.

 

DOGV nº 5149. Lunes, 5/12/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, ingenieros técnicos forestales, turno de discapacitados. Convocatoria 19/2004, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector de administración especial, ingenieros técnicos forestales, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 20/2004, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

·         RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, ingenieros técnicos forestales, acceso libre. Convocatoria 18/2004, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

 

DOGV número 5148, de fecha 02.12.2005: Ver dogv completo (pdf)

·         ORDEN de 24 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 69/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración Especial, Periodistas, acceso libre, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2004, para el personal de la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

·         ORDEN de 24 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 70/04, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración Especial, Periodistas, turno de discapacitados, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2004, para el personal de la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

·         ORDEN de 24 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 71/04, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración Especial, Periodistas, por el sistema de promoción interna, correspondientes a la oferta de empleo público del año 2004, para el personal de la administración del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

DOGV núm. 5.146. Miércoles, 30/11/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 12/04, 13/04 y 14/04, grupo A, sector administración especial, médicos.

·         RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición del tribunal de selección de las convocatorias 10/04 y 11/04, grupo A, sector administración especial, médicos del trabajo.

 

DOGV núm. 5.144. Lunes, 28/11/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector de administración especial, técnico medio especialista en Menores, turno de acceso libre, Convocatoria 41/2004, correspondiente a la oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector de administración especial, técnico medio especialista en Menores, turno de discapacitados, Convocatoria 42/2004, correspondiente a la oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector de administración especial, técnico medio especialista en Menores, promoción interna, Convocatoria 43/2004, correspondiente a la oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, Sector Administración Especial, informáticos, turno de acceso libre, Convocatoria 38/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Sector Administración Especial, informáticos, promoción interna, Convocatoria 46/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Sector Administración Especial, informáticos, turno de discapacitados, Convocatoria 45/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Sector Administración Especial, Informáticos, turno de acceso libre, Convocatoria 44/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, Sector Administración Especial, informáticos, turno de discapacitados, Convocatoria 39/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

·         RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo B, Sector administración especial, Informáticos, promoción interna, Convocatoria 40/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.

 

DOGV núm. 5.143. Viernes, 25/11/05: Ver dogv completo (pdf)

·         CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración general, Convocatorias 1/2000, 2/2000 y 3/2000, para elección de destino.

 

DOGV núm. 5.142. Jueves, 24/11/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración general, convocatorias 1/2000, 2/2000 y 3/2000, para elección de destino.

 

DOGV núm. 5.141. Miércoles, 23/11/05: Ver dogv completo (pdf)

·         RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2005, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, médicos, acceso libre, convocatoria 12/2004, y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de la primera parte de la prueba.

 

DOGV número 5138, de fecha 18.11.2005: Ver dogv completo (pdf)